سوريه با قاطعيت درخواست آمريکا را در زمينه بستن دفتر سازمان جهاد اسلامی فلسطين در دمشق رد کرده است.وزارت امور خارجه سوريه امروز طی اعلاميه ای د راين زمينه ياد آور شددفتر دمشق يک دفتر مطبوعاتی است و در آن برنامه ريزی نظامی نمی شود. جهاد اسلامی مسئوليت حمله هفته پيش به شهر الخليل) هبرون( را پذيرفته است در آن حمله ۱۲ سرباز اسرائيلی کشته شدند. جهاد اسلامی ، حمله های بمب گذاری انتحاری چندی را نيز عليه اسرائيل سازمان داده است . در اعلاميه دولت سوريه آمده است مقاومت فلسطين، پيامد طبيعی اشغال اسرائيل است و آمريکا به خاطر پشتيبانی از اسرائيل مسئول قلمداد شده است. سوريه از جمله کشورهائی است که نامش در فهرست کشورهای حامی ترور يست که توسط آمريکا تهيه شده قرار دارد