در روزی چون امروز در سال ١۸٧٤ ميلادی يعنی ١١٨ سال قبل اولين سازمان زنان آمريکايی مخالف مشروبات الکلی تأسيس شد.