مقامات افغان دستور داده اند در مورد تظاهرات خشونت آميز هفته گذشته در دانشگاه کابل تحقيق شود. تلويزيون دولتی افغانستان می گويد دو دانشجو در جريان تظاهرات کشته شدند . نمايند گان دانشجويان می گويند ۶ دانشجو کشته شده اند. تظاهرات به دليل نبود آب ، برق و مواد غذائی در خوابگاه اصلی دانشگاه ، بر پا شده بود. هنگامی که پليس اقدام به تير اندازی کرد ، دانشجويان در اعتراض به خشونت پليس تير اندازی کردند.