انتظار می رود سنای آمريکا فردا لايحه ايجاد وزارت امنيت داخلی را تصويب کند، گرچه پيشتر پيش بينی می شد که لايحه امروز بتصويب برسد. با اين حال ممکن است بحث های حزبی، تصويب اين لايحه را باز هم قدری بتعويق اندازد. دمکراتها سعی دارند بندهائی از اين لايحه را که می گويند به نفع جمهوريخواهان است، حذف کنند. از جمله طرح ايجاد يک مرکز تحقيقات امنيت داخلی در تکزاس، ايالتی که پرزيدنت بوش، تام دی لی رهبر اکثريت جمهوريخواه مجلس نمايند گان و سناتور فيل گِرَم که همگی جمهوريخواه هستند . جمهوريخواهان می گويند اين بند ها بخش های مهمی از لايحه امنيتی است . مجلس نمايند گان اين لايحه را تصويب کرده است. اگر سنا تغييری در لايحه بدهد، بايد دو مجلس اختلاف نظر های خود را حل کنند، در نتيجه ايجاد وزارت امنيت داخلی، باز هم به تاخير خواهد افتاد.