مقامات دولت کويت ميگويند يک عضو ارشد شبکه تروريستی القاعده را توقيف و يک نقشه بمب گذاری در يک هتل مورد استفاده مقامات نظامی آمريکا در يمن را خنثی کرده اند. وی محسن ال فضلی نام دارد که کويتی و بيست و يک ساله است. گفته ميشود او در افغانستان برای طالبان و در روسيه، برای شورشيان چچنی نيز جنگيده است. مقامات کويتی ميگويند وی فعاليت های القاعده را در منطقه خليج فارس هماهنگ می ساخت و به نقشه کشی در حمله انفجاری ماه گذشته به يک نفت کش فرانسوی در نزديکی يمن اعتراف کرده است.