خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا از مقاله اميرطاهری روزنامه نگار و نويسنده ايرانی مقيم پاريس، درباره رويای صدام حسين، که در روزنامه نيويورک تايمز منتشر شده گزارشی تهيه گرده است که در اينجا ميشنويد.