در روزی چون امروز در سال ١٩۶٩ ميلادی يعنی ٣٣ سال قبل، بزرگترين راه پيمايی ضد جنگ ويتنام در آمريکا در شهر واشنگتن انجام شد.