سال گذشته در روزهای پس از حملات تروريستی ١١ سپتامبر نيويورک، مردم به گونه ای فی البداهه موزه های خيابانی در اطراف محل ساختمانهای تجاری و گرداگرد کليسای St.Paul شکل دادند که يادگارهايی برای قربانيان آن فاجعه بود. حال اين آثار برچيده می شود و به يک محل سرپوشيده دائمی منتقل خواهد شد. نازی بگلری خبرنگار صدای آمريکا در اين باره چنين گزارش می دهد.