رهبران مذهبی و قبيله ای پاکستان خواستار لغو حکم اعدام يک پاکستانی شده اند که قرار است اين هفته در آمريکا به اجرا در آيد. جرم اين تبعه پاکستان، کشتن دو عامل سی آی ا، سازمان اطلاعات مرکزی آمريکاست. بناست حکم اعدام مير ايمل کازی که ۳۸ سال دارد، روز پنجشنبه در ايالت ويرجينيا، با تزريق داروی مرگبار به اجرا در آيد. اين مرد از قبيله پر نفود کازی در استان بلوچستان پاکستان است. او در سال ۱۹۹۳ در بيرون ساختمان سی آی .ا، در لانگلی ويرجينيا ، دو کارمند اين سازمان را کشت و به پاکستان گريخت. در سال ۱۹۹۷ پليس پاکستان وی را در ايالت پنجاب دستگير کرد. ارباب ظاهر کازی، رئيس قبيله و مرد مير ايمل، از وزارت داد گستری آمريکا در خواست کرده اند او را مورد عفو قرار دهند يا مجازاتش را تخفيف دهند.