ارگانهای انتصابی تاکنون بيش از ۵۰ لايحه پيشنهادی اصلاح طلبان را رد کرده اند. آقاجری از اعضای سازمان مجاهدين اسلامی و از حاميان و نزديکان سيد محمد خاتمی است. وی گفته بود که هر نسلی بايد بتواند برداشت خودش از اسلام را داشته باشد.