علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سؤالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

١- موافقت فرانسه و آمريکا در رابطه با قطعنامه جديد شورای امنيت در مورد حضور بازرسان تسليحاتی عراق

٢- عکس العمل های مجامع بين المللی حقوق بشر به صدور حکم اعدام برای آقای هاشم آقا جری