منابع اسرائيلی می گويند ارتش اين کشور آخرين مدل ضد موشک پاتريوت ساخت آمريکارا با موفقيت آزمايش کرده است.

اين آزمايش بنا به گزارشها، روز ۴شنبه در صحرای نِقِب در جنوب اسرائيل انجام شده است.

نوع قديمی تر پاتريوت برای مقابله با موشک اسکاد که عراق در سال ۱۹۹۱ در جريان جنگ خليج فارس به اسرائيل پرتاب کرد قدرت محدودی داشت