علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سؤالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

١- عدم موفقيت شارون در تشکيل کابينه جديد ودر خواست برای انتخابات زودرس

٢- دستور آزادی عبدالله نوری ازسوی آيت الله خامنه ای