وزارت دفاع آمريکا برای کاهش امکان استقرار تروريست ها درمنطقه شاخ آفريقا وقاچاق اسلحه، حضور نظامی آمريکا دراين منطقه را تقويت می کند. نيروی ۴۰۰ نفری ويژه ای به رياست يک ژنرال واحد تفنگداران دريائی آمريکا قراراست به زودی عازم منطقه شود. هم اکنون دست کم دو هزارتن از تفنگداران دريائی آمريکا دريک کشتی رزمی درمنطقه مستقرهستند و حدود ۸۰۰ سربازآمريکائی نيز درجيبوتی استقرار دارند. عقيده براين است که تروريست هائی که ازاطراف نزديک به يمن رانده می شوند، به دنبال آن هستند که در منطقه شاخ آفريقا و به ويژه در سومالی که فاقد يک دولت مرکزی است، پناه بگيرند. درمنطقه رأس شاخ آفريقا، فقط يک آبراه تقريبا ۳۰ کيلومتری، يمن را ازجيبوتی جدا کرده است.