در بيست و سومين سالگرد اشغال سفارت آمريکا در تهران، عباس عبدی روزنامه نگار و از چهره های برجسته اصلاح طلب امروز در خانه خود دستگير شد. هيچ دليل رسمی برای دستگيری وی عنوان نشده است، اما هفته گذشته پليس يک موسسه نظر سنجی را که آقای عبدی در آنجا کار می کرد تعطيل کرد. آقای عبدی در سال ۱۹۷۹ در اشغال سفارت آمريکا در تهران مشارکت داشت. اما اکنون يکی از طرفداران اصلاحات در ايران و از سر گيری گفتگو با آمريکاست . دستگيری او در زمانی صورت گرفت که دانشجويان و دانش آموزان و بسيجيان ايران در مقابل سفارت پيشين آمريکا در تهران راه پيمائی می کردند.