پاکستان می گويد زمين لرزه ای در مناطق شمالی کشور روی داده که بر اثر آن، ۱۰ تن کشته و ۳۰ تن زخمی شده اند. نثار مامون وزير اطلاعات پاکستان اعلام کرد زمين لرزه موجب فوران گوگرد در درياچه های پيرامون منطقه شده است. شاهراه قراقوروم که پاکستان و چين را به هم متصل می کند، بر اثر اين زمين لرزه آسيب ديده است.