آلن تورن، جامعه شناس فرانسوی، هم اکنون به همراه يک حقوقدان در شيلی بسر می برد. او پيش تر در آرژانتين، برزيل و پاراگوئه بود تا بتواند فهرست ناپديد شده های دوران حکومت پينوشه را تکميل کند.

ميگويند مقامات سابق دولتی در زمان پينوشه، تمام آرشيو های نظامی و محرمانه را در اختيار گذاشته اند. آلن تورن می گويد ما می خواهيم حافظه و خاطره تاريخ را بيدار نگاه داريم تا جنايات ديکتاتورها فراموش و يا تکرار نشود.

۱- يکصد ميليون مين ضد نفر در برابر ۵ ميليارد جمعيت
۲- تفاهم آمريکا و روسيه محاسبه تازه ای را حکم ميکند
۳- کاخ های سلطنتی چين مرمت ميشود
۴-دادگستری جمهوری اسلامی
۵- مجلس جمهوری اسلامی
۶- بودجه دولت اسلامی
۷- تفاوت انسانها در عکس العمل و نگاهشان است