روستائی کوچک در جنوب ايتاليا، برای بيست و نه قربانی زلزله هفته گذشته، که ويران شدن يک مدرسه، و کشته شدن تمامی دانش آموزان شش ساله کلاس اول مدرسه ، بخشی از تلفات آن بود، آئين خاکسپاری و يادبود دستجمعی برپا کرده است. «ارلو آزگليو چيامپی» رئيس جمهوری ايتاليا و همسرش، امروز در مراسمی که در روستای «سن جوليانو دی پوگليا» در دويست و بيست و پنج کيلومتری جنوب شرقی رم برگزار شد شرکت کردند. بيست و شش دانش آموز و معلم آنان، در جريان زلزله پنجشنبه گذشته، که مدرسه آنان را ويران کرد، کشته شدند. زلزله، دو سکنه ديگر روستا را نيز کشت. تحقيقاتی در جريان است تا روشن شود آيا تخلف از ضوابط ساختمانی نيز در ويرانی مدرسه موثر بوده است يا نه؟