در سال ۱۹۴۸ روزنامه ها توماس ايوئی را در مقابل ترومن برنده انتخابات رياست جمهوری آمريکا اعلام کردند. اما صبح روز بعد از انتخابات ترومن در مقابل خبر نگاران روزنامه را بلند کرد و گفت جوجه ها را آخر پائيز بايد شمورد.