ايران در آينه رسانه های جهان، اول نوامبر

تلگراف.کو:واکنش منفی روزنامه های اسپانيابه برخوردپرزيدنت خاتمی واطرافيانش دراسپانيا؛ آتلانتاجورنال کانستيتوشن:چگونه است که کمپانی های بزرگ آمريکايی درتلويزيون متعلق به حزب الله لبنان تبليغ می کنند؟ آژانس فرانس پرس:يک روحانی ايرانی عمده مشکلات جوانان ايران راجنسی می داند؛ ورلدنت ديلی:به نقل از کتاب بودانسکی معتقد است که پس ازفروپاشی شوروی کشورهای ديگری رسالت مبارزه باآمريکارابعهده گرفتند