علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سؤالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد: ١- مقامات رژيم ايران مدعی ميشوند که آمريکا نيت مداخله نظامی درايران دارد.

۲- نقطه نظرهای اتحاديه اروپا درگفتگو های پرزيدنت خاتمی با مقامات اسپانيا