گزارش نازی بگلری: نجيب محفوظ نويسنده مصری برنده نوبل که چندسال پيش مورد سوء قصد متعصبين قرارگرفت.