نماينده ويژه اعزامی دبيرکل سازمان ملل متحد به افغانستان می گويد اين کشورهمچنان با چالش هائی در رابطه با برقراری امنيت، تدوين يک قانون اساسی جديد و تقويت حقوق بشر روبرو است. اخضر ابراهيمی روزچهارشنبه ضمن توضيحاتی در شورای امنيت سازمان ملل متحد ازجامعه بين المللی خواست درحالی که افغانستان به آموزش نيروی جديد پليس و ارتش ملی اشتغال دارد برای اين کشورامنيت فراهم آورد. آقای ابراهيمی درارتباط با وضعيت حقوق بشرگفت بسياری از پشتوها درشمال افغانستان در معرض آزارهستند و هنوز هم زنان را دربسياری ازمناطق افغانستان به زور واداربه ازدواج می کنند. با اين حال آقای ابراهيمی افزود که افغانستان درمقايسه با سال گذشته که نيروهای يک ائتلاف بين المللی به رهبری آمريکا جنگ با تروريسم را آغاز کرد و زمامداران طالبان را برکنار ساخت ، به پيشرفت های قابل ملاحظه ای نائل آمده است.