کار شناسان پيش بينی می کنند در روز انتخابات مياندوره ای آمريکا در ۵ نوامبر در دو منطقه فلوريدا که در انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۰ و انتخابات مقدماتی سال جاری با مشکل صف های طولانی برای انداختن رای به صندوقها و اشکال در کار ماشين های رای گيری روبرو بود ند، باز هم مشکلاتی بروز کند .

مقامات ميامی ديد ، و بروارد Miami-Dade Broward می گويند کمبود ماشين های رای گيری سبب تشکيل صف های طولانی و خستگی رای دهندگان خواهد شد. مقامات ، برای مقابله با مشکل ، مراکزی برای رای گيری پيش از موعد مقرر بر پا کرده اند.

سياستمداران محلی قصد دارند آخر اين هفته برای تشويق مردم به رای دادن پيش از روز سه شنبه، در مقابل مراکز تازه بر پا شده راه پيمائی کنند.