اخيراً حمله به فوق شبکه اطلاعاتی بين امللی نتوانست اين شبکه را از کار بيندازد. اين حمله که از طرف هکر ها يا راهزنان انترنتی صورت گرفت مقامات آمريکا را بطور جدی نگران کرد و آنها اين حمله اطلاعاتی را يک حرکت تروريستی قلمداد کردند. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، اين مسئله را در برنامه امروز «دانش و جامعه» بررسی می کند