علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سؤالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

١- گفتگوهای حجت الاسلام خاتمی در اسپانيا در سه محورسياسی،اقتصادی وفرهنگی

۲- تحليل های دکتر نوری زاده ويژه صدای آمريکا

٣- بررسی کنگره بتعويق افتاده جبهه دوم خرداد و موقعيت فعلی اين جبهه