پرويز مشرف، رئيس جمهوری پاکستان در آغاز سفر دوروزه به عربستان سعودی، مسائل دوجانبه و منطقه ای را با مقامهای سعودی مورد گفتگو قرار داده است.

به گفته مقامها، پرويز مشرف و امير عبدالله وليعهد سعودی،در رياض ديدار کرده اند. بنا به گزارشها پرويز مشرف با ملک فهد پادشاه بيمار عربستان نيز د يدار داشته است . پرويز مشرف در اين ديدار، مراسم حج را نيز به جای می آورد.