رهبران اسپانيا می گويند اميدوار هستند مناسبات سياسی و اقتصادی با ايران در جريان سفر محمد خاتمی رييس جمهوری اسلامی تقويت شود. خاتمی روز دوشنبه ديداری سه روزه از مادريد را آغاز کرد و در کاخ سلطنتی از سوی خوان کارلوس و پادشاه و ملکه سوفيا مورد استقبال قرار گرفت، اما ضيافت مجلل دولتی که معمولا به افتخار رهبران کشورها برپا می شود از برنامه حذف شده بود.

انتظار می رود ايران و اسپانيا قرار دادهايی برای حفاظت از سرمايه گذاری، تشريفات گمرکی و توريسم امضا کنند و گفت و گوهايی در باره پيوستن شرکت های اسپانيايی به طرح های انرژی در ايران صورت گيرد.