سزار گاويريا رئيس سازمان کشورهای آمريکائی در ديدار با پرزيدنت هوگو چاوز رئيس جمهوری ونزوئلا در روز دوشنبه، کوشش به عمل آورد بن بست ميان آقای چاوز و مخالفان او را برطرف سازد. ديدارآقای گاويريا هنگامی صورت می گيرد که ادامه بن بست بين طرفين، ونزوئلا را همچنان درآشوب و ناآرامی نگاه داشته است. از روزسه شنبه هفته گذشته تاکنون، بيش از يکصد تن از افسران ارتش ونزوئلا تظاهراتی در يک ميدان شهر کاراکاس پايتخت ونزوئلا برگزار کرده اند و دراين مدت، هزاران نفر از شهروندان غيرنظامی به تظاهرات آن ها ملحق شده اند. تظاهرکنندگان وعده داده اند تا زمانی که پرزيدنت چاوز از مقام خود استعفا نکرده و يا ترتيب برگزاری انتخاباتی پيش از موعد را نداده است، دست به مبارزه ای درجهت نافرمانی مدنی خواهند زد. آقای چاوز برگزاری يک انتخابات پيش از موعد را رد کرده است.