تلفات مرگ ناشی از توفان شديد امروز در بريتانيا و شمال باختری اروپا دست کم به ۱۰ نفر رسيد .توفان شديد، رفت و آمد در جاده ها را مختل کرد و در فعاليت راه آهن و پروازها وقفه هائی ايجاد کرد. اغلب قربانيان بر اثر فرو افتادن درخت کشته شدند. ۶نفرکشته شدگان از بريتانيا، وبقيه ازهلند و آلمان بودند. هزاران نفر در انگلستان و ويلز به خاطر قطع جريان برق در خاموشی به سر می برند و به گفته پليس به ساختمانهای زيادی خسارت وارد شده است . يک کشتی نيروی دريائی بريتانيا بر اثر توفان با کشتی مسافربری که می خواست در پورتسموت در جنوب انگلستان لنگر بيندازد، برخورد کرداما به کسی آسيبی وارد نشد