چين، ماهواره کاوش منابع زمينی را به فضا فرستاده است تا به ياری آن، منابع طبيعی و مسائل زيست ـ محيطی کشوررا رديابی کند. شين هووا، خبرگزاری چين، باا علام اين خبريادآور شدماهواره، امروز از ايالت شانسی در شمال به فضا فرستاده و ماهواره کار خودرا به خوبی آغاز کرده است. اين ماهواره می تواند داده ها و اطلاعات گردآوری شده را به زمين منتقل کند. از اين داده ها، در مسائل حفاظت محيط زيست، منابع زمينی، برنامه ريزی شهری، و پيشگيری از فاجعه ها استفاده خواهد شد. چين در سپتامبر سال ۲۰۰۰ يک ماهواره ديگر به فضا فرستاد که هنوز در مدار زمين به کار خود ادامه می دهد.