کوه آتشفشان خاموش اِتنا، در جزيره سيسيل در ايتاليا، فعاليت آتشفشانی را از سر گرفته است. پيش از شروع آتشفشانی، در بخش خاوری جزيره، يک رشته زمين لرزه به وقوع پيوست. گدازه های سرخ آتشين و خاکستر آتشفشانی تا نزديکی های شهر کاتانيا رسيده است. مقامهای محلی می گويند جريان گدازه ها با گذشت چند ساعت، شدت گرفته و به سوی پيانو پروونتسانا منطقه پرجمعيت اسکی بازی و توريستی، روان است. تاکنون تنها مورد خسارتی که گزارش شده است، آسيب رسيدن به تله کابين های اسکی بوده است. قله اتنا در ۳۳۰۰ متری سطح در يا واقع شده و هرچندگاه يکبار فعال می شود. آخرين باری که اين آتشفشان فعال شد سال ۱۹۹۲ بود.