رهبران کشورهای حوزه اقيانوس آرام، در کنفرانس عالی اقتصادی منطقه ای در مکزيک پس از توافق در مورد يک سلسله تصميمات ضد تروريستی ، وارد آخرين دور مذاکرات خود شده اند. رهبران شرکت کننده در اجلاس سران کشورهای عضو مجمع همکاريهای اقتصادی کشورهای آسيائی و ممالک حوزه اقيانوس آرام، موسوم به APEC ، در جلسه خود در کابو سان لوکاس مکزيک، تصميمات ضد تروريستی را در نخستين روز مذاکرات ، اتخاذ کردند . آنان قول دادند امنيت و تجارت منطقه ای را گسترش دهند و از يک طرح آمريکا برای حراست از تاسيسات زير بنائی، مالی و مخابراتی در مقابل حملات تروريستی حمايت کنند. در همين حال ، رهبران آمريکا، کره جنوبی و ژاپن ، با انتشار بيانيه ای از کره شمالی خواستند برنامه تسليحات اتمی خود را بسرعت و به گونه ای قابل تائيد لغو کند.