کارگردان: توماس گوتيرز آليآ

کوبا، ۱۹۷۷، رنگی، ۱۱۰ دقيقه

اين فيلم، که بر اساس يک واقعه حقيقی از تاريخ کوبا بنا شده است، بازگو کننده داستان يک برده دار مومن و خداشناس است که تصميم ميگيرد برده هايش را با سنت مسيح آشنا سازد و به اين منظور ۱۲ تن از ايشان را به شام دعوت ميکند تا ماجرای «شام آخر» حضرت مسيح را از نو تکرار کند. در مرکز اين فيلم صحنه بسيار جالب و تماشايی شام است، که صحنه ای است خنده دار و در عين حال بياد آورنده شاهکار «ويريديانا»ی بونوئل که در بخش «سينمای اروپا» معرفی اش کرديم. آخرين شام فيلمی است پر آنتريک و جذاب با طنز سياسی و کفرگويی های ملايم و خفيف.