ايران در آينه رسانه های جهان،۲۵اکتبر

رويتر:تفرقه اتحاديه اروپا برای موضع گيری درموردوضعيت حقوق بشردرايران؛آژانس فرانس پرس:آيت الله خامنه ای دموکراسی را دروغ و تبليغات خواند؛وال استريت جورنال:معامله جيمی کارترباآيت الله خمينی برسرگروگان ها هنوزبرسياست آمريکاسنگينی می کند؛رويتر:زندانيان دردوبی اگر قران از حفظ کنند محکوميت زندانشان تقليل می يابد