يک دادگاه فلسطين يک مرد ۲۲ فلسطينی را در همدستی با اسراييل و دادن اطلاعاتی که به يک حمله هوايی و کشته شدن يک رهبر ارشد حماس و ۱۵ غير نظامی منجر شد گناهکار شناخت و به مرگ محکوم کرد. او حق ندارد از رای دادگاه استيناف بخواهد، اما حکم تنها درصورتی می تواند اجرا شود که ياسر عرفات رييس تشکيلات خود گردان فلسطين آنرا تاييد کند.