در ميان سر و صداهای بسياری که در مورد جنگ احتمالی با عراق و تک تيرانداز واشنگتن می شنویم، مبارزات انتخاباتی به اوج خود رسيده است. انتخابات پنجم نوامبر برگزار می شود اين انتخابات ممکن است باعث تغيير اکثريت و اقليت در مجلس نمايندگان و سنا شود