علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سؤالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

١- واکنش های شديد روزنامه های تماميت خواه در ايران به سخنان آقای خاتمی در مجلس و دمکراسی طلبی مردم ايران.

٢- تظاهرات بی سابقه روز گذشته در خيابانهای بغداد توسط خانواده های زندانيان مفقود شده در زندان های عراق.