اسرائيل می گويد نسبت به حمله بمب گذاری انتحاری روز دوشنبه در شمال آن کشور واکنش نشان خواهدداد. . در حمله بمب گذاران انتحاری به اتوبوسدر نزديکی شهر هادرا ،۱۶ نفر از جمله ۲ بمب گذار کشته و ۴۰ نفر زخمی شدند.مقامهای اسرائيلی می گويند اين واکنش ممکن است فوری نباشد. جهاد اسلامی، گروه ستيزه جوی فلسطينی مسئوليت حمله را بر عهده گرفته است . اسرائيل، ياسر عرفات رهبر فلسطينی هارا مسئول حمله می داند،آقای عرفات، کشتن بيگناهان را محکوم کرده است،پرزيدنت بوش ضمن محکوم کردن حمله،می گويد خشونت بايد متوقف گردد وروند صلح دنبال شود