علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سؤالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

١- پاسخ خاتمی در مجلس شورای اسلامی به منتقدان لوايح دولت و اينکه اگر دغدغه ديکتاتوری هست بايد سراغ دستگاههای دولتی رفت که حق قانون اساسی را نقض می کند.

۲- آيا دادن مرخصی پزشکی به رهبران جنبشهای دانشجويی را می توان نشانه ای از روند حسن نيت در دستگاه قضايی ايران دانست؟