خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا گزارشی از مطالب مندرج در مطبوعات آلمان درباره سياست ايران درقبال حمله احتمالی آمريکا و متحدينش به عراق تهيه کرده است که در اينجا ملاحظه ميکنيد.