اين ساختمان در شهر نيويورک واقع است و در طبقه بيست و سوم آن رستوران معروفی وجود دارد.. گرچه اين ساختمان با مصالح زمان خود ساخته شده ، بلند ترين بنا از نوع خود در صد سال قبل بود..