محمد رضا شاهيد خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا درباره فعاليتهای مهندس اشراق در گردهم آوردن و آشنا ساختن جوانان ايرانی با هنر و فرهنگ ايران در پاريس گفتگويی با وی انجام داده است.