در سال ۱۸۹۲ ميلادی، برای اولين بار در انتخابات آمريکا رأی گيری بوسيله ماشين رأی گيری در شهر لاکفورت نيويورک بود.