رهبران جوامع فرانسوی زبان جهان امروز به گردهمائی ۳ روزه در بيروت پايان دادند و گفتند هرگونه تلاش درراه خلع سلاح عراق بايد از طريق سازمان ملل متحد باشد. در اعلاميه پايانی، رهبران ۵۶ جامعه فرانسوی زبان از عراق خواستند به طور کامل به تعهدات خود عمل کند. در اعلاميه از حقوق بين الملل و سازمان ملل متحد پشتيبانی شده است. شورای امنيت سازمان ملل در اقدامی مصالحه آميزدر آستانه تصويب قطعنامه پيشنهادی آمريکا است که در آن، بازگشت بازرسان تسليحاتی به عراق خواسته شده است. در اعلاميه گردهمائی بيروت بر از سر گيری گفتگوهای صلح فلسطينيان با اسرائيل تاکيد شده و با تاييد آتش بس در ساحل عاج از دوطرف خواسته شده است به درگيری پايان دهند.