بررسی اوضاع نفتی منطقه جليج فارس و بحث بر سر نفت حوزه دريای خزر.