دولت کويت کار تحويل گرفتن اسناد آرشيوملی را از عراق آغاز کرده است. اين اسناد در جريان اشغال کويت در سال ۱۹۹۰ توسط دولت عراق به سرقت رفت و اکنون بغداد، آنهارا به امير نشين کويت برمی گرداند. سربازان عراقی، در جريان اشغال کويت، اسناد را از وزارتخانه های امور خارجه، امنيت ملی و ساير ادارات دولتی کويت ربودند و با خود به عراق بردند. گفته می شود کار تحويل اسناد، ماهها طول خواهد کشيد چون اين اسناد بايد بازرسی و ثبت شود. باز پس دادن اسناد کويت يکی از شرايط سازمان ملل متحد برای لغو تحريم ها عليه عراق است . اين تحريمها در پی اشغال کويت از سوی عراق برقرار شد.