دانشمندان آمريکائی و روس با همکاری يکديگر موفق شده اند داروئی بسازند که از قابليت سرايت بيماری سل می کاهد و دامنه گسترش اين بيماری را که مهلک ترين بيماری مسری در جهان است و سالانه دو ميليون نفر را می کشد محدود می کند. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه امروز «دانش و جامعه» درباره اين پيشرفت اميد بخش گزارش می دهد.