۱- در حالی که صدام حسين می گويد صددرصد مردم عراق به او رأی داده اند، چرا آمريکا خواهان برکناری اوست..؟ ۲- نامه آقای حبيب الله عسکر اولادی، دبير جمعيت مؤتلفه اسلامی به محمد رضا خاتمی در مورد مسئوليت اصلاح طلبان در قتلهای زنجيره ای. اينها موضوعاتی است که آقای نوری زاده در مورد آنها با خبرنگار فارسی صدای آمريکا بهروز عباسی سخن می گويد