در آلمان حزبهای چپ ميانه در مورد تشکيل کابينه جديد کشور به توافق رسيدند و موافقت نامه ائتلافی را امضا کردند که به موجب آن، طی ۴ سال آينده از ميزان بيکاری بکاهند و اقتصاد را رونق ببخشند.

گرهارد شرودر صدر اعظم از حزب سوسيال دموکرات و يوشکا فيشر وزير امور خارجه از حزب سبزهاسند ائتلاف را در برلين امضا کردند. در کابينه جديد چهره های جديدی وارد شده اما وزيران کشاورزی و محيط زيست از حزب يبزها از اختيارات بيشتری بر خوردار شده اند. اختيارات جديد در واقع بازتاب پيروزی چشمگير حزب سبزها در انتخابات سراسری ۲۲ سپتامبر است . سوسيال دموکراتها و سبزها در آن انتخابات با اکثريت ناچيزی حزب محافظه کار دموکرات مسيحی رقيب را شکست دادند